Меню
Not visible

Пазарувай на цени, предложени от вносители, производители и дистрибутори

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за цялата страна
14 ДНИ СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ
на продукт: виж условията
ЗА ВРЪЗКА С НАС
0887 68 63 16

Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между BestMag.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, предлагани от BestMag

"Келдо" ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, София, Хиподрума 21, ЕИК: 204128355. "Келдо" ЕООД администрира сайта и електронния магазин BestMag.bg и щe бъде наричано за краткост по-долу BestMag.

Можете да се свържете с BestMag на посочения по-горе адрес, на телефон +359 887 68 63 16 или на и-мейл адрес: info@bestmag.bg

 1. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на BestMag по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.2. Сайт – домейна BestMag.bg и неговите поддомейни.

2.3. Партньор на BestMag – всяко юридическо или физическо лице, което предлага за продажба стои стоки или услуги чрез сайта. 

2.4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

2.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между BestMag и Потребителя, чрез който Купувачът заявява на BestMag, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.7. Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за oпределен период от време, посочен от BestMag.

2.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между BestMag и Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.9. Транзакция – действието от страна на BestMag възстановяване на сума на Потребителя в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

2.10. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящите Общи условия на BestMag са задължителни за всички потребители на САЙТА.

3.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от BestMag по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/ партньори.

3.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1  За да се регистрира в САЙТА Потребител доброволно трябва да предостави валиден е-mail адрес.

4.2  BestMag си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на BestMag по какъвто и да е начин.

 1. ПОРЪЧКИ

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Потребителят се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Партньор на BestMag срещу заплащане.

5.2 BestMag ще уведоми по телефона или по е-мейл за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

5.3. При приемаме на поръчката за изпълнение BestMag уведомява Потребителя по е-майл или телефон.

5.4.  BestMag има право да отказва потвърдени поръчки, чрез уведомление по телефон или е-майл. При това положение единствената отговорност на BestMag е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.5. Договорът за покупко-продажба от разстояние между BestMag и Потребителя се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на BestMag, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.6 С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на BestMag да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

5.7 Потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от BestMag в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от BestMag. Потребителят следва да върне на BestMag Продукта на адрес, подаден от изпращача, като междувременно уведоми BestMag за това на info@bestmag.bg или на телефон +359 887 68 63 16. Потребителят може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на BestMag в Сайта. В този случай, куриер, изпратен от Партньор на BestMag ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Потребителя, а последният ще плати таксата на куриера.

5.8 BestMag се задължава да информира Доставчика, да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Потребителят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Потребителя, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена по банкова сметка, допълнително предоставена от Потребителя.

5.9 BestMag има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е приложено Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от BestMag, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на BestMag запечатаниедложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

 1. ЦЕНИ. РЕКЛАМА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

6.1  BestMag може да изпраща на регистрираните Потребители рекламни съобщения, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции.

6.2. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.3.  Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Потребителят няма право да търси каквато и да е отговорност на BestMag за такива несъотвествия.

6.4 Потребителят има право да се откаже от договора сключен от разстояние в срок от 14 дена от получаване на стоката съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

6.5 Потребителят няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Потребителя;
•  при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Нищо в сключения между BestMag и Потребителя договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на BestMag последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на BestMag върху Съдържаниетo. Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на BestMag.

7.2. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от BestMag.

 
8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

8.1. Потребителят се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на BestMag, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с  без да е необходимо BestMag да иска съгласието на Потребителя за обработването им във всеки отделен случай.

8.2. Потребителят няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на BestMag.

8.3. Потребителят се съгласява да предостави на BestMag неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на BestMag чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. BestMag има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Потребителят изрично се съгласява, че BestMag да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хау, които Потребителят му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Потребителят е осъществил през или във връзка със Сайта. BestMag няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.

8.4. С предоставянето на свои данни на BestMag (включително и-мейл) Потребителят дава изричното си съгласие с него да се свързват BestMag или трети лица, които са партньори на BestMag и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които BestMag може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

8.5. Потребителите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. BestMag им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

 1. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

9.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта BestMag.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

9.2. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

9.3. Потребителят е съгласен да получава фактурата/касовата бележка заедно със Стоката.

9.4. BestMag и/или Партньор на BestMag и/или куриер, доставящ стоката и/или услугата издават фактури и/или касови бележки за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от BestMag и/или партньорите на BestMag, съгласно действащото законодателство.

9.5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни. В случай на преиздаване на фактура, по причина у Потребителя разходите за това се за негова сметка.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. BestMag се задължава да предаде поръчките на партньорите си.

10.2. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на BestMag за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Потребителят няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от BestMag, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

10.3. Продукти, при които не е посочен доставчик се доставят от  “ЖАР” ЕООД.

 1. ГАРАНЦИИ

11.1. Гаранцията за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство се поема от партньорa на BestMagи съобразно неговата гаранционната политика.

11.2. Гаранционните сертификати се изпращат от партньора на BestMag, извършил продажбата.

11.3. В случай, че потребителят не уведоми BestMag и/или неговият партньор за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес: info@bestmag.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Потребителя на  транспортния документ, предоставен от куриера).

 1. ОТГОВОРНОСТ

13.1 BestMag не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на BestMag.

13.2. Във всички останали случаи отговорността на BestMag е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. BestMag е регистриран в Комисията за защита на личните данни за обработка на личните данни под №422215.

14.2. Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни  BestMag е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

14.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Потребителите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Потребителя.

14.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българското законодателство защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение,

съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закон за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

14.5. Купувачът се съгласява и разрешава на BestMag да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които BestMag може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него или партньорите му Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

14.6. Личните данни на Потребителя може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

15.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между BestMag и Kлиенти/Купувачи ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния съд със седалище в гр. София.